Podmínky ochrany osobních údajů

KLUB MODERNÍHO PSA - PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V Klubu moderního psa (dále jen „Klub“) chceme vztahy se členy Klubu, jakož i se všemi zájemci o naše produkty a služby (dále jen „zboží“) nabízené v internetovém obchodě dostupném na webové stránce Klubu (dále jen „e-shop“) zakládat na vzájemné důvěře a pochopení. Záleží nám na tom, abyste se v Klubu a při nákupu zboží v našem e-shopu cítili bezpečně a pohodlně, a proto dbáme na to, aby s Vašimi osobními údaji, které nám v souvislosti s Vaším členstvím v Klubu či nákupem zboží v našem e-shopu poskytnete, bylo nakládáno plně v souladu s podmínkami stanovenými příslušnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“).

1. Správce osobních údajů

1. 1. Správcem Vašich osobních údajů ve smyslu GDPR je pan František Jaroš (fyzická osoba podnikající), nar. 20. 1. 1975, se sídlem K Moravině 1688/13, 190 00 Praha 9 – Libeň, IČ 62895664.

1. 2. Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa:       K Moravině 1688/13, 190 00 Praha 9 – Libeň
 • e-mail:        pesdomaci@klubmodernihopsa.cz
 • telefon:      739 544 008

2. Zpracovávané osobní údaje

2. 1. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje, které jste mu poskytli v souvislosti s Vaší registrací v Klubu, poptávkou či nákupem zboží v e-shopu. V souvislosti s členstvím v Klubu a nákupem zboží v našem e-shopu zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. V případě, že jste nám zaslali poptávku, pak zpracováváme Vaše osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailová adresa.

3. Právní základ a účel zpracování osobních údajů

3. 1. Správce zpracovává Vaše osobní údaje za účelem:

 • plnění smlouvy uzavřené v souvislosti s Vaší registrací v Klubu a za účelem nákupu zboží v e-shopu (dle § 6 odst. 1 písm. b) GDPR);
 • plnění právních povinností, které pro správce vyplývají z obecně závazných právních předpisů vztahujících se k vedení účetnictví a plnění daňových a archivačních povinností (dle § 6 odst. 1 písm. c) GDPR);
 • zajištění oprávněných zájmů správce, zejména pro účely zasílání nabídek produktů a služeb v rámci přímého marketingu a pro ochranu práv a oprávněných nároků správce v rámci případného soudního nebo správního řízení (dle § 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

4. Způsob zpracování osobních údajů a předávání údajů třetím osobám (tzv. příjemcům)

4. 1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze v nezbytném rozsahu dle účelu jejich zpracování. Mohou být zpracovávány manuálně i automatizovaně, a to přímo správcem či jeho zaměstnanci nebo prostřednictvím automatizovaných informačních systémů a databází.

4. 2. Správce neprovádí žádná rozhodnutí založená jenom a pouze na automatizovaném zpracování, včetně profilování, která by pro Vás měla právní účinky nebo se Vás obdobným způsobem významně dotýkala.

4. 3. Vaše osobní údaje jsou náležitě zabezpečeny a chráněny před neoprávněným či protiprávním zpracováním, jakož i před jejich náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením pomocí vhodných technických a organizačních opatření.

4. 4. Správce Vaše osobní údaje předává:

 • zaměstnancům a osobám, které se podílejí na činnosti Klubu;
 • osobám zajišťujícím pro správce přepravu zboží;
 • osobám zajišťujícím pro správce webové nebo IT služby a marketing;
 • osobám zajišťujícím pro správce účetnictví, daňové poradenství a právní služby.

4. 5. Správce Vaše osobní údaje nepředává do třetích zemí.

5. Doba uchovávání osobních údajů

5. 1. Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu trvání Vašeho členství v Klubu a smluvního vztahu, který jste s námi uzavřeli, a dále ještě v nezbytném rozsahu po dobu nezbytně nutnou pro ochranu oprávněných zájmů správce a pro splnění povinností, které vyplývají z obecně závazných právních předpisů.

6. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů

6. 1. Dle GDPR Vám náleží:

 • právo získat přístup k Vašim osobním údajům a právo získat od správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány (dle čl. 15 GDPR);
 • právo na opravu či doplnění Vašich osobních údajů (dle čl. 16 GDPR);
 • právo na výmaz Vašich osobních údajů, tzv. „právo být zapomenut“ (dle čl. 17 GDPR);
 • právo na to, aby správce omezil zpracování Vašich osobních údajů (dle č. 18 GDPR);
 • právo získat od správce Vámi poskytnuté osobní údaje, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci (dle čl. 20 GDPR);
 • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že při zpracovávání Vašich osobních údajů dochází k porušení GDPR (dle čl. 77 GDPR).

6. 2. Odděleně si Vás správce dovoluje upozornit na Vaše právo vznést kdykoliv námitku proti zpracovávání Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu. Jestliže tuto námitku vznesete, nebudou již dále Vaše osobní údaje pro účely přímého marketingu zpracovávány (dle čl. 21 GDPR).

7. Závěrečná ustanovení

7. 1. S dotazy, jakož i s uplatněním Vašich práv souvisejících se zpracováním osobních údajů se můžete obracet na správce prostřednictvím e-mailové adresy pesdomaci@klubmodernihopsa.cz.

7. 2. Zaškrtnutím souhlasu s Podmínkami ochrany osobních údajů na webové stránce Klubu potvrzujete, že jste se s těmito podmínkami řádně seznámili, že jsou pro Vás srozumitelné, a že je v celém rozsahu přijímáte.

7. 3. Správce je oprávněn tyto podmínky kdykoliv změnit či doplnit. Aktuální verze těchto podmínek bude vždy zveřejněna na webové stránce Klubu a o případné změně budete informováni také prostřednictvím e-mailu zaslaného na Vámi poskytnutou e-mailovou adresu.

8. Účinnost

8. 1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20. 08. 2021

Kontaktní formulář

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci a analýze návštěvnosti soubory cookie. Dalším používáním tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich zpracováním, používáním a uchování. Více informací naleznete zde.